Nyheter

Arkiv för februari 2021

Bokslutskommunikè koncernen Gamla Byn AB

På styrelsesammanträden den 23 februari 2021 beslutades att godkänna bokslut med årsredovisning för år 2020 för Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.

Gamla Byn AB

År 2020 blev verkligen ett annorlunda år. Ett år som ingen i vår livstid kommer att kunna glömma.

En pandemi har drabbat oss vilket har inneburit att vi inte har kunnat leva och umgås med våra vänner och kollegor på det sätt som vi önskar. Bolagets medarbetare har dock agerat i den mån de har kunnat för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Följsamheten för tagna beslut har varit god. Lojaliteten hos bolagets mycket kompetenta medarbetare har visat sig från sin bästa sida.

Pandemin till trots har bolaget ändå genomfört en hel del investeringar under året. Bolaget har under året färdigställt byggnationen av en idrottshall i Skogsbo skola och utbyggnation av ett gemensamhetsboende i centrala Avesta. Gamla Byn AB har även projektlett nyproduktion av ett äldreboende kombinerat med förskola. Avesta kommun är beställare och byggnationen blev klar 2020 med ett gott resultat både vad avser ekonomi och kvalitet. Gamla Byn AB är i slutfasen av totalrenoveringen av Åvestadalskolan i Krylbo. Projektet har, av olika skäl, blivit avsevärt dyrare än beräknat men slutprodukten kommer att bli en helrenoverad modern skolbyggnad. Byggnaden kommer att vara färdigställd i början av 2021. Bolaget har under året startat nyproduktion av en ny skolbyggnad och ett nytt LSS-boende innehållande sex lägenheter, där både stomme och fasad är uppförda i trä, i stadsdelen Skogsbo. Totala investeringsvolymen uppgick till 162 Mkr

Gamla Byn AB:s totala intäkter uppgick till 223 Mkr vilket är en ökning med ca 7 Mkr jämfört med föregående år. På kostnadssidan sticker framför allt en post ut. Av- och nedskrivningars utfall är över 7 Mkr högre än föregående år. Anledningen till avvikelsen är att totalrenoveringen av Åvestadalskolan blivit dyrare än beräknat och en nedskrivning av fastigheten med 15 Mkr har genomförts. Bolagets ledning arbetar med att implementera en projektstyrningsmodell som syftar till att minimera risker i projekt. Krafttag behövs för att undvika felaktig budgetering och undermålig projektering i tidiga skeden.

Resultat efter finansiella poster landade i moderbolaget Gamla Byn AB på -1,8 Mkr. Bolaget har i nytt ägardirektiv åsatts ett avkastningskrav på 4 procent direktavkastning på totalt kapital. Direktavkastning på totalt kapital för 2020 uppgick till nära 5 procent.

Avesta Industristad AB

Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler minskade något under året med en del uppsägningar som följd, troligen som en effekt av den pandemisituation vi befinner oss i. Mot slutet av året har dock efterfrågan återhämtat sig något. Av den uthyrningsbara ytan är ca sju procent vakant vid årsskiftet.

Under 2020 avslutades en större ombyggnation i Koppardalen. Avesta Industristad AB har byggt om ca 1 000 m2 kontorsyta till Arbetsförmedlingen. Inflyttning skedde i början av 2020. Investeringen kommer, i framtiden, att medföra ökad rörelse i området vilket medför att Koppardalen ytterligare ökar sin attraktivitet i ett företagarperspektiv. Den totala investeringsvolymen i bolaget uppgick till 21,6 Mkr.

Bolagets årsresultat efter finansiella poster uppgår till + 3,2 mkr. Avesta Industristad AB har ett fortsatt fokus på att öka uthyrningen av vakanta ytor i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet. Bolaget behöver ett ökat kassaflöde för att möta utmaningar i form av bland annat lokalanpassningar och statushöjningar i befintligt fastighetsbestånd. Nytt ägardirektiv anger ett avkastningskrav på 4 procent direktavkastning vilket med råge har överträffats. Direktavkastning på totalt kapital uppgick till 8 procent.

Koncernen

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till + 1,4 Mkr.

 

Kurt Kvarnström                         Ulf Egerfält

Styrelseordförande                     Vd

Status Badhustomten februari 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. För tillfället pågår fönstermontage och takbyggnation.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022.

Translate »