Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Nyheter

Har du kallt inomhus? Var lugn!

Vi på Gamla Byn strävar efter att ha en innetemperatur på 20–21 grader men under höstmånaderna kan innetemperaturen upplevas som ojämn och kall. Det beror dels på att vädret varierar mycket just nu under hösten med soliga dagar och kalla nätter men också att luften är fuktigare. Detta gör att värmesystemet inte riktigt kan stabilisera sig och hålla rätt temperatur inne.

Möbler framför elementet kan hindra värmen från att spridas i rummet. Tänk på att inte ställa soffa, säng eller andra stora möbler framför elementet. Gardiner som hänger framför element kan också påverka värmecirkulationen och gör att termostaten känner en högre temperatur än det är och stänger av värmen.

Innan du gör en felanmälan om att det är kallt inne följ dessa steg:

  • Kolla att elementet står fritt och att termostaten står på max.
  • Temperaturen i lägenhet och rum ska vara 20–21 grader, mät temperaturen med en termometer som du placerar mitt i rummet. Tänk på att inte lägga termometern på golvet utan cirka en meter ovanför golvet.

Status Badhustomten oktober 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. För närvarande håller de på med montage av innerdörrar, lister, kök, badrumskomplettering, mattläggning, plattsättning, finplanering innergård och elkomplettering. Sen sist är målning invändigt klart i Hus B (delen med trygghetsboendet) och de har påbörjat målning invändigt i Hus A (delen med lägenheter och lokaler).

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 31 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022. Nu har vi fått ritningar för hyreslägenheterna och trygghetsboendet som ni kan se nedan, utformningen och storleken på lägenheterna kan variera. Mer information kring Badhustomten finns här.

 

Status Badhustomten september 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Just nu pågår målning invändigt i Hus B (delen med trygghetsboendet) som snart är färdigmålat och därefter kommer målarna gå in i Hus A (delen med lägenheter och lokaler). Golvläggning och plattsättning pågår och de har även kommit igång med montage av kök, skåp och lister i lägenheterna.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 31 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022. Nu har vi fått ritningar för hyreslägenheterna och trygghetsboendet som ni kan se nedan, utformningen och storleken på lägenheterna kan variera.

 

Information om kommande VA-arbete på Malmgatan

AB Grytnäs gräv kommer under vecka 22 på uppdrag av Avesta Vatten påbörja ett arbete med att byta ut vatten- och spillvattenledningar på Malmgatan. Syftet är att förbättra kvalitén på ledningsnätet genom att byta ut gamla ledningar, brunnar och ventiler. Arbetet kommer att påbörjas i korsningen Bergslagsvägen och därefter etappvis upp mot Kungsgatan. Beräknad byggtid är 6-8 veckor.

Arbetet innebär att:

  • Malmgatan kommer stängas av för fordonstrafik, inledningsvis från Bergslagsvägen och upp till infarten till gallerians parkering.
  • Parkeringsplatser längs med Malmgatan kommer inte kunna nyttjas under byggtiden.
  • Tillfälliga avbrott i vattenförsörjningen kommer att förekomma. Planerade avbrott i vattenförsörjningen kommer meddelas innan avstängning. Vi rekommenderar att ni fyller upp några tillbringare eller flaskor med vatten och no förvarar i kylskåp under byggtiden så att ni har att tillgå.

Vid frågor kontakta:

Jenny Sivars                                                                       Krister Larsson
projektledare                                                                       platschef
Avesta Vatten och Avfall AB                                            AB Grytnäs Gräv
tel: 0226-64 58 38                                                               tel: 070-391 36 13
e-post: jenny.sivars@avesta.se

 

Status Badhustomten maj 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Sen sist så är golvutjämningen på plan 1 klar och arbetet med innerväggar, målning, fasadfogning och fönsterkomplettering pågår.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 31 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022. Nu har vi fått ritningar för hyreslägenheterna och trygghetsboendet som ni kan se nedan, utformningen och storleken på lägenheterna kan variera.

 

Status Badhustomten april 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Ytskiktet på yttertaket är klart och innerväggsmontage och installationer i schakt pågår för fullt. Fönstermontaget är också klart och just nu drevar 0ch fogar de insidan av fönstren. Uppvärmningen på Badhustomten är bergvärme och alla hål till den är nu färdigborrade.

 

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022. Nu har vi fått ritningar för hyreslägenheterna och trygghetsboendet som ni kan se nedan, utformningen och storleken på lägenheterna kan variera.

 

Informationsbrev

För att läsa informationsbrevet som skickades ut i mars klicka här.

Status Badhustomten mars 2021 med lägenhetsritningar

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Fönstermontage pågår och pappläggare har börjat med att lägga ytskiktet på taket. Utöver detta har innerväggsmontage påbörjats lite smått i Hus B där lokaler och hyreslägenheter kommer vara.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022. Nu har vi fått ritningar för hyreslägenheterna och trygghetsboendet som ni kan se nedan, utformningen och storleken på lägenheterna kan variera.

 

Bokslutskommunikè koncernen Gamla Byn AB

På styrelsesammanträden den 23 februari 2021 beslutades att godkänna bokslut med årsredovisning för år 2020 för Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.

Gamla Byn AB

År 2020 blev verkligen ett annorlunda år. Ett år som ingen i vår livstid kommer att kunna glömma.

En pandemi har drabbat oss vilket har inneburit att vi inte har kunnat leva och umgås med våra vänner och kollegor på det sätt som vi önskar. Bolagets medarbetare har dock agerat i den mån de har kunnat för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Följsamheten för tagna beslut har varit god. Lojaliteten hos bolagets mycket kompetenta medarbetare har visat sig från sin bästa sida.

Pandemin till trots har bolaget ändå genomfört en hel del investeringar under året. Bolaget har under året färdigställt byggnationen av en idrottshall i Skogsbo skola och utbyggnation av ett gemensamhetsboende i centrala Avesta. Gamla Byn AB har även projektlett nyproduktion av ett äldreboende kombinerat med förskola. Avesta kommun är beställare och byggnationen blev klar 2020 med ett gott resultat både vad avser ekonomi och kvalitet. Gamla Byn AB är i slutfasen av totalrenoveringen av Åvestadalskolan i Krylbo. Projektet har, av olika skäl, blivit avsevärt dyrare än beräknat men slutprodukten kommer att bli en helrenoverad modern skolbyggnad. Byggnaden kommer att vara färdigställd i början av 2021. Bolaget har under året startat nyproduktion av en ny skolbyggnad och ett nytt LSS-boende innehållande sex lägenheter, där både stomme och fasad är uppförda i trä, i stadsdelen Skogsbo. Totala investeringsvolymen uppgick till 162 Mkr

Gamla Byn AB:s totala intäkter uppgick till 223 Mkr vilket är en ökning med ca 7 Mkr jämfört med föregående år. På kostnadssidan sticker framför allt en post ut. Av- och nedskrivningars utfall är över 7 Mkr högre än föregående år. Anledningen till avvikelsen är att totalrenoveringen av Åvestadalskolan blivit dyrare än beräknat och en nedskrivning av fastigheten med 15 Mkr har genomförts. Bolagets ledning arbetar med att implementera en projektstyrningsmodell som syftar till att minimera risker i projekt. Krafttag behövs för att undvika felaktig budgetering och undermålig projektering i tidiga skeden.

Resultat efter finansiella poster landade i moderbolaget Gamla Byn AB på -1,8 Mkr. Bolaget har i nytt ägardirektiv åsatts ett avkastningskrav på 4 procent direktavkastning på totalt kapital. Direktavkastning på totalt kapital för 2020 uppgick till nära 5 procent.

Avesta Industristad AB

Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler minskade något under året med en del uppsägningar som följd, troligen som en effekt av den pandemisituation vi befinner oss i. Mot slutet av året har dock efterfrågan återhämtat sig något. Av den uthyrningsbara ytan är ca sju procent vakant vid årsskiftet.

Under 2020 avslutades en större ombyggnation i Koppardalen. Avesta Industristad AB har byggt om ca 1 000 m2 kontorsyta till Arbetsförmedlingen. Inflyttning skedde i början av 2020. Investeringen kommer, i framtiden, att medföra ökad rörelse i området vilket medför att Koppardalen ytterligare ökar sin attraktivitet i ett företagarperspektiv. Den totala investeringsvolymen i bolaget uppgick till 21,6 Mkr.

Bolagets årsresultat efter finansiella poster uppgår till + 3,2 mkr. Avesta Industristad AB har ett fortsatt fokus på att öka uthyrningen av vakanta ytor i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet. Bolaget behöver ett ökat kassaflöde för att möta utmaningar i form av bland annat lokalanpassningar och statushöjningar i befintligt fastighetsbestånd. Nytt ägardirektiv anger ett avkastningskrav på 4 procent direktavkastning vilket med råge har överträffats. Direktavkastning på totalt kapital uppgick till 8 procent.

Koncernen

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till + 1,4 Mkr.

 

Kurt Kvarnström                         Ulf Egerfält

Styrelseordförande                     Vd